کرامات سید: به پدر و مادرم بگویید اسم من را سید سجاد بگذارند

    صدای زنگ در بلند شد. آیفون را برداشتم. صدای ناآشنایی پرسید: «اینجا منزل شهید ابوالقاسمیه؟!» با پرده­‌های تسلیت و تصاویر…
    بستن
    بستن